Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Nedenstående betingelser gælder for alle H. Orloff service leverancer og ordrer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre er ikke bindende for os, med mindre vi har givet vort skriftlige samtykke.

2. Leveringsbetingelser
Levering er ab lager H. Orloff, Hvidovre. Forsendelser sker på købers regning og risiko. Fragt forudbetales af os og debiteres på fakturaen. H. Orloff er berettiget til at frigøre sig for sine leverings- og afhjælpningsforpligtigelser i det omfang de forhindres af brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller im- og eksportforbud, strejke, lockout eller andre forhold, hvorover H. Orloff ikke er herre. Leveringstiden suspenderes med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

3. Returvarer
Leverede varer tages kun retur efter aftale og kun til fakturapris minus et ekspeditionsgebyr på 20% af bruttobeløbet.
Varer, der har været i brug eller hvorpå der er foretaget ændringer, tages ikke retur.
Anbrudsvarer og varer, som ikke er lagervarer hos H. Orloff, eller varer som er blevet taget i brug eller beskadiget hos kunden, tages ikke retur.
Returnering af varer sker for kundens regning og risiko.

4. Betalingsbetingelser
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling af forfaldne beløb pga. evt. modkrav, som vi ikke har anerkendt, og da kun efter aftale. Ved betaling ud over den aftalte betalingstermin vil der blive påregnet renter/gebyrer pr. påbegyndt måned med min. kr. 100,00 samt morarenter med 1,5% pr. måned.
Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, vil yderligere levering uden varsel ske på kontantbasis.

5. Garantibestemmelser
Vi yder garanti på vore produkter i 12 mdr. I denne garanti- periode som regnes fra leveringsdato, påtager vi os at ombytte, reparere eller ved aftale lade reparere uden beregning, varer som måtte vise sig defekte som følge af konstruktions- fabrikations- eller materialefejl. De defekte varer, sendes efter vort skøn, retur til os, franko. Erstatningsvarer fremsendes normalt ufranko. Vi påtager os intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste etc. der måtte være følger af leverede produkters svigt, uanset årsag. De med udbedring eller erstatningslev. opståede transport- og forsikringsomkostninger, herunder evt. rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. såvel som evt. omkostninger i forbindelse med demontering og montering, afholdes af køber. Garantien dækker ikke skader hørende under normal slitage, skader der er opstået ved forkert montering eller behandling.

6. Priser
De opgivne priser er kontantpriser ekskl. moms, emballage, fragt og gælder ab H. Orloff lager.
Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordre- bekræftelsen, samt gældende valutakurser, told- og afgifts satser. H. Orloff forbeholder sig ret til at foretage regulering i priser, som måtte følge af senere – inden levering – indtrufne ændringer. Evt. rabatter skal i alle tilfælde fremgå i det skriftlige aftalemateriale.
For debitering under kr. 200,00 tillægges prisen et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00 ekskl. moms.

7. Reklamation
Skal være H. Orloff i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse og afgives skriftligt. Kvantumsmangler skal umiddelbart efter varens modtagelse meddeles pr. tlf.

8. Mangler
H. Orloff er alene forpligtet til at foretage afhjælpning ved omlevering. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder ikke gør krav på erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

9. Produktansvar
H. Orloff er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl, begået af H. Orloff eller H. Orloff’s medarbejdere.
H. Orloff hæfter dog aldrig for:
1)  Driftstab, tidstab, avancetab, bøder og lignende indirekte tab eller formuetab.
2)  Skader og tab, forårsaget af de af H. Orloff solgte eller behandlede produkter, som benyttes til ”Off-shore-installationer eller ved driften af luftfartøj, og er medvirkende årsag enten til havari herpå eller til fremkaldelse af fare for sådant havari.
3)  Tingskader for så vidt angår den del af tabet der må overstige kr. 500.000,00

De af H. Orloff leverede varer/behandlede produkter må kun efter nærmere aftale med H. Orloff eksporteres til/benyttes i USA eller opblandes eller indarbejdes i eller anvendes som bestanddel af eller til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af produkter, der eksporteres til/benyttes i USA.

I det omfang H. Orloff måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand i anledning af den brug som kunden måtte gøre af det af H. Orloff solgte eller behandlede produkt, herunder videresalg, er kunden pligtig at holde H. Orloff skadesløs for det ansvar, som H. Orloff måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de begrænsninger, der følger af ovenstående. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod H. Orloff i anledning af det af H. Orloff solgte eller behandlede produkt.

10. Værneting
Tvistigheder mellem kunden og H. Orloff afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

11. NL 85
Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og anden mekanisk og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse områder er gældende i det omfang de ikke er fraveget ved ovenstående bestemmelser.

36786083